legaladvicehelp.me

PHD-Consulting: juridisch advies voor startup, KMO en zelfstandige

ITALIE HEEFT WETTELIJK KADER VOOR INNOVATIEVE START-UPS

Een reactie plaatsen

Nieuw wettelijk kader in Italië om innovatieve start-ups te ondersteunen

Op 18 oktober 2012,  werd het Italiaanse  decreet n°. 179 betreffende “Verdere dringende maatregelen voor de economische groei van Italië“, algemeen bekend als “Decreto Crescita bis”, geïntroduceerd met een uitgebreid nieuw kader voor de regulering van  innovatieve start-ups. Op 13 december 2012, werd he decreet n° 179 gewijzigd door het Parlement en vervolgens omgezet in een wet (de Start-Up verordening)  De Start-Up verordening voorziet in een nieuwe set regels die de oprichting en ontwikkeling van innovatieve starters (startende innovatieve bedrijven)moet bevorderen met het oog op het stimuleren van innovatie en de versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen. Deze nota bespreekt de belangrijkste bepalingen, kenmerken en voordelen van de innovatieve start-ups zoals ingevoerd door de Start-Up verordening in Italië. Dit voorbeeld zou inspirerend moeten werken voor initiatieven in België waar innovatieve Start-ups ook een steuntje in de rug verdienen.

————

On October 18, 2012, Italian Law Decree no. 179 on “Further urgent measures for Italy’s economic growth”, commonly known as “Decreto Crescita bis”, introduced a comprehensive new framework regulating innovative start-ups. On December 13, 2012, the Law Decree no. 179 was modified by the Parliament and subsequently converted into law (the Start-Up Regulation). The Start-Up Regulation provides a new set of rules promoting the creation and development of innovative start-ups (start-up innovative) with a view to encouraging innovation and strengthening of enterprises’ competitiveness.

This note discusses the key provisions, features and advantages of the innovative start-ups as introduced by the Start-Up Regulation in Italy. This example could help to find new inspiration in Belgium to support new innovative startups.

—————

INLEIDING –Introduction

De Start-Up verordening voorziet in een nieuwe systematische aanpak voor het reglementeren van innovatieve startende bedrijven . Het nieuwe wettelijke kader is gericht op alle spelers die actief zijn in dit domein en is opgenomen in een uitgebreide wettekst gericht op  alle fasen van de levenscyclus van een start-up .

Het creëren van stimuli die gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen en  kosten voor startende bedrijven en incubators worden beschouwd als de sleutel voor het stimuleren van de arbeidsmarkt en de Italiaanse economie in het algemeen . De Start-Up verordening heeft daarom een aantal uitzonderingen ingevoerd op de algemene beginselen van het recht dat van toepassing is op  bedrijven , te weten :

( i ) de vermindering van de starters-oprichtingskosten ,

( ii ) de mogelijkheid van het verstrekken van werk  tegen aandelen-( participatie van werknemers) als vermogensinstrument om bestuurders, medewerkers en consultants te vergoeden , en de invoering van belangrijke fiscale stimulansen bij de onderschrijving van dergelijke instrumenten en

( iii ) het faciliteren van het aanwerven vaste medewerkers ,  wat afwijkt van het algemene arbeidsrecht en dus de kosten van arbeid vermindert . Daarnaast beschrijft de verordening voor Start-Ups een belangrijke reeks van regels die gericht zijn op het stimuleren van investeringen in dergelijke bedrijven en dit om hun ontwikkeling verder mogelijk te maken.

Inderdaad , de nieuwe regels laten aandelen voor een beursintroductie toe voor innovatieve start-ups, opgericht onder de vorm van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ( volgens de Italiaanse wet was dit anders verboden ) en geven fiscale stimuli speciaal ingevoerd voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die dergelijke aanbod onderschrijven. Deze nieuwe regelgeving is bedoeld om een ​​nieuw segment van durfkapitaal in de Italiaanse markt aan te spreken, volledig toegewijd om innovatieve bedrijven te creëren .

Bovendien, voorziet  de Start-up Verordening ook in uitzonderingen op de wettelijke bepalingen rond het faillissement.

“Het nieuwe juridische kader goedgekeurd door de Italiaanse regering stimuleert innovatieve start-ups aan de hand van een aantal juridische, fiscale, arbeids- en corporate incentives.”

Vereisten om als innovatieve Start-Ups of gecertificeerde incubator gekwalificeerd te worden:

Definitie van Innovative Start-Ups; de Start-Up verordening definieert ” innovatieve start – ups ” als de private zogenaamde kapitaal vennootschap –Società di capitali -als naar Italiaans recht , of de particuliere Societas Europaea gevestigd in Italië , die niet zijn opgelijst en die aan alle volgende eisen voldoen :

• de aandeelhouders , die individuen zijn  en geen rechtspersonen , zullen op datum van oprichting en voor de volgende 24 maanden het merendeel van de  aandelen en de meerderheid van de stemrechten hebben van de gewone aandeelhoudersvergadering;

• de vennootschap is opgericht en is actief sinds een periode van niet langer dan 48 maanden ;

• vanaf het tweede jaar van de activiteit , mag de totale waarde van de jaarlijkse omzet  niet meer dan € 5.000.000  bedragen;

• het bedrijf zal geen winst uitkeren ;

• Het bedrijf is niet het gevolg van een fusie , splitsing of overdracht van een going concern ;en

• de exclusieve of bestaande bedrijfsdoelstelling van het bedrijf is de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve producten of diensten met een hoge technologische waarde . Hoewel er geen wettelijke definitie van ” producten of diensten met een hoge technologische waarde ” , bepaalt de Start-Up verordening dat een start-up wordt beschouwd als innovatief wanneer het voldoet aan ten minste een van de volgende eisen :

• onderzoeks-en ontwikkelingskosten zijn gelijk of meer dan 20 procent van de hoegrootheid van het bedrijf haar totale kosten en de totale waarde van de productie;

• ten minste een derde van de werknemers bestaat uit mensen die een PHD-diploma hebben of promovendi zijn  bij een Italiaanse of buitenlandse universiteit of onderzoek gedurende ten minste drie jaar uitgevoerd hebben , en

• de Startup bezit , of is de licentiehouder van , of heeft een aanvraag ingediend voor de registratie van industriële eigendomsrechten met betrekking tot de zakelijke activiteiten van het bedrijf . De Start-Up verordening introduceert ook de sub – categorie van de innovatieve start – up met sociaal oogmerk (startup innovative a vocazione sociale) . Deze bijzondere vorm van start-up verschilt van de gewone innovatieve start – up , omdat de activiteit van de onderneming uitsluitend wordt uitgevoerd in de sectoren die onder het decreet n°. 155/20064 (*) vallen. De innovatieve start – up voor sociale doeleinden wordt een gunstiger fiscale regeling toebedeeld .

(*)De sectoren vervat onder  no. 155/2006 zijn: sociale hulp, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en training, milieu- en ecosysteembescherming, promotie van cultureel erfgoed, sociaal toerisme, universitair en postuniversitair onderwijs , onderzoek, buitenschoolse opleidingen, operationele diensten van sociale bedrijven.

Definitie van gecertificeerde Incubator

De Start-Up verordening definieert “gecertificeerd incubators van innoverende ondernemingen ” ( incubatore Certificato di imprese innovative ) als de private zogenaamde  kapitaalvennootschap( Società di capitali) naar Italiaans recht , of de particuliere Societas Europaea gevestigd in Italië , die  diensten verlenen en steun geven aan de oprichting en ontwikkeling van innovatieve start-ups. In het bijzonder moet een gecertificeerde incubator aan de volgende eisen voldoen :

•aanwezigheid van voorzieningen , waaronder onroerend goed , voldoende om innovatieve start-ups accommodatie te geven, zoals ruimtes gereserveerd om apparatuur te installeren voor tests , analyse en onderzoek ;

• aanwezigheid van adequate apparatuur voor de activiteit uitgevoerd door innovatieve start-ups , zoals breedband toegang tot internet , vergaderzalen , het testen van apparatuur , samplers of prototypes ;

• management of beheer door professionals met erkende bekwaamheid en de beschikbaarheid van een continue structuur die voor de lopende technische en management consulting zorgt ;

• langdurige relaties met universiteiten , onderzoekscentra , overheidsinstellingen en financiële partners die activiteiten en projecten met betrekking tot innovatieve start – ups uitvoeren , en

• adequate en aantoonbare ervaring in het ondersteunen van innovatieve startende bedrijven , en dit overeenkomstig de gedetailleerde criteria die door de Start-Up verordening is voorzien.

 

Registratieverplichtingen en timing voor Start-ups

Innovatieve start -ups die aan alle bovenstaande eisen voldoen  moeten zich registreren bij een speciale afdeling van het desbetreffende vennootschappenregister en dit waar de statutaire zetel van de start -up zich bevindt . Bedrijven die reeds vóór 19 december 2012 opgenomen werden en die voldoen aan de eisen die hierboven uiteengezet worden , kunnen als innovatieve start-ups gekwalificeerd worden door het indienen van een beëdigde verklaring bij de desbetreffende vennootschappenregister binnen de  60 dagen vanaf 19 december 2012 , en waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan alle de toepasselijke eisen. De duur van de bekomen rechten door de registratie als een innovatieve start – up is afhankelijk van het jaar waarin het bedrijf is opgenomen .

Gecertificeerde Incubators

Om een gecertificeerde incubator te worden, moet elke onderneming die aan de hierboven genoemde vereisten voldoet, moet zich  registreren in een speciale afdeling van de betrokken vennootschappen Register. Ook in dit geval , zal de wettelijke vertegenwoordiger van de gecertificeerde incubator een beëdigde verklaring ( affidavit) van het desbetreffende bedrijf moeten indienen waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan alle toepasselijke eisen.

De voordelen

Een bedrijf geregistreerd als een innovatieve start – up profiteert van de volgende voordelen:

Vrijstelling van opstartkosten: vanaf de datum waarop de innovatieve start -up en de gecertificeerde incubator in het desbetreffende gedeelte van het vennootschapsregister zijn ingeschreven ,  zijn de volgende betalingsvrijstellingen van toepassing :

( i ) het zegelrecht ( imposta di Bollo ),

(ii ) de administratiekosten ( diritti di segreteria )en

( iii ) de jaarlijkse vergoeding voor de registratie bij de desbetreffende Kamer van Koophandel ( diritto annuale ) .

vrijstelling op enkele algemene provisies uit de vennootschapswetgeving:

Uitstel van herkapitalisatie verplichtingen : in het geval van verliezen , zullen innovatieve start – ups een langere periode hebben om  te herkapitaliseren  . Met name de innovatieve start – ups hebben een verlenging van nog eens 12 maanden:

• mogelijkheid om verliezen over te dragen ( rinvio een nuovo delle perdite ) en om deze te verminderen tot  minder dan een derde van het kapitaal , indien de verliezen hoger zijn dan een derde van het kapitaal;

• te beslissen , door vergadering van aandeelhouders, om het maatschappelijk kapitaal te herkapitaliseren tot de wettelijke minimum of liquidatie van de onderneming , in het geval de verliezen het maatschappelijk kapitaal onder het wettelijk minimum hebben teruggebracht .

–       Speciale categorieën van aandelen voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid : de statuten van een naamloze vennootschap ( Società responsabilità limitata ) kan voorzien in bijzondere categorieën van aandelen voor de aandeelhouders met bijzondere rechten . In het bijzonder kunnen de statuten voorzien ( i ) dat de rechten worden toegekend aan de aandeelhouders op een niet – proportionele basis en ( ii ) dat  aandeelhouders bijzondere administratieve of dividendrechten toebedeeld worden . Bovendien kunnen de statuten voorzien in  categorieën van aandelen met aangepaste stemrecht (bijv. voorwaardelijk, beperkt tot bepaalde zaken , vetorechten , enz. ) .

Publiek aanbod van aandelen: als een uitzondering op het wettelijk verbod uit hoofde van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek , kunnen aandelen van innovatieve start-ups opgericht als vennootschappen  met beperkte aansprakelijkheid (Società responsabilità limitata)  aan het publiek worden aangeboden door middel van een openbaar aanbod van financiële producten (offerta al pubblico di prodotti finanziari ) . Dergelijke openbare aanbieding kan ook worden gedaan via crowdfunding portals zoals hieronder beschreven.

Uitzonderingen op de Start-Up verordening voor lege en slapende vennootschappen : het bedrag van de investering hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gekoppeld aan een bepaalde omzet , zoals vereist door de bepalingen die lege, slapende en sluimerende vennootschappen regelen.

Transacties op kapitaalaandelen: als een uitzondering op het wettelijk verbod voorzien in het Italiaanse Burgerlijk Wetboek ,  kunnen de innovatieve start – ups opgericht als  vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ( Società responsabilità limitata ) transacties  verrichten op hun kapitaalaandelen indien dergelijke transacties gericht zijn op uitvoering van incentive plannen die voorzien in de toewijzing van aandelen aan werknemers, consultants , bestuurders of aanbieders van werk of externe diensten ( aandelenopties en work-for -equity structuren ).

Werk – voor – aandelen instrumenten ( strumenti finanziari partecipativi ) : innovatieve start – ups en gecertificeerde incubators kunnen beslissen om hun bestuurders, werknemers of adviseurs te vergoeden , met work- for-equity ( participatie) instrumenten waarmee de begunstigden opties, aandelen, of andere verkregen voordelen in het bedrijf kunnen verwerven. Dergelijke instrumenten geven recht op een gunstige fiscale behandeling voor de houders : de aandelen , stemrecht of andere belangen verleend in verband met deze stimuleringsregelingen komen niet in aanmerking bij het bepalen van de belastbare inkomsten van de begunstigde.

Crowdfunding : Innovatieve starters kunnen kapitaal aantrekken met behulp van crowdfunding online portals via een vereenvoudigde procedure met vrijstelling van de regels rond  het openbaar aanbod . Het toezicht op de crowdfunding activiteit zal worden uitgevoerd door de Consob ( de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het reguleren van de Italiaanse effectenmarkt) worden uitgevoerd. De belangrijkste kenmerken van het crowdfunding -systeem zijn de volgende:

–       rechtspersonen die in aanmerking komen om Crowdfunding Portals te beheren : beleggingsmaatschappijen , banken gemachtigd in beleggingsdiensten , of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in een speciaal register geregistreerd en bijgehouden door Consob , deze moeten alle orders met betrekking tot de acceptatie en verkoop van financiële instrumenten die het kapitaal vertegenwoordigen, uitsluitend overmaken aan banken en privé-bedrijven.

Richtlijnen voor de beursgang via Crowdfunding Portals : de beursgang exclusief via crowdfunding portals moet als enig doel hebben  het overnemen van financiële instrumenten uitgegeven door innovatieve start -ups voor een totale investering die minder dan € 5 miljoen mag bedragen . De details van de crowdfunding systeem zal worden uiteengezet in een specifieke regeling van Consob , die binnen 90 dagen moeten worden vastgesteld vanaf 19 december 2012 . De Start-Up verordening vereist dat de door Consob opgezette regels rekening moeten  houden met het volgende : ( i ) indien de aanbieding niet uitsluitend is voorbehouden aan professionele beleggers of aan bepaalde categorieën van beleggers , dan moet op zijn minst een deel van de financiële instrumenten wordt onderschreven door zulke professionele beleggers en ( ii) niet- professionele beleggers moeten worden beschermd in het geval de aandelen van de controlerende aandeelhouders van de innovatieve start – ups na het aanbod worden overgedragen aan derden.

• Gemakkelijker toegang tot financiering : innovatieve start – ups en gecertificeerde incubators hebben gratis toegang tot de diensten van het Centraal Fonds van Garantie voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen ( Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese ) en dit met een vereenvoudigde procedure, dat door het ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Ontwikkeling binnen 60 dagen, na 19 december 2012 zal worden uitgevoerd.

Uitzonderingen op gewone insolventieprocedures : in geval van een faillissement van de innovatieve start – up , zijn  de gewone pre – faillissement en insolventieprocedures niet van toepassing . De Start-Up verordening kiest voor een “nieuwe start” benadering door te bepalen dat innovatieve start -ups enkel onderworpen zijn aan de zogenaamde ” schuldenlast procedures ” . Op grond van deze procedures , zal de ondernemer een snelle oplossing hebben  om de activa van de innovatieve start – up te liquideren en andere activiteiten te starten en zo de schade te beperken aan de eigen reputatie die kan voortvloeien uit de toepassing van  de gewone insolventieprocedure.

Bijzondere Bepalingen van het arbeidsrecht : innovatieve start – ups kunnen arbeidsovereenkomsten  voor bepaalde tijd aangaan met duurtijd van zes tot 36 maanden , met dezelfde bescherming als voor elke andere geval waarin de duur zes maanden mag zijn , naar Italiaans recht . Als uitzondering op deze wettelijke bepalingen , zijn innovatieve start -ups niet verplicht om enige rechtvaardiging ( causale ) aan te tonen voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Binnen de 36 maanden , kunnen deze  overeenkomsten ook worden verlengd voor meer dan één keer. Na de periode van 36 maanden , kunnen de overeenkomsten nog een keer voor een periode van niet langer dan 12 maanden  worden verlengd . De voortzetting van de vaste – termijn overeenkomst buiten hun maximale duur of de voortzetting van de werkrelatie met elke andere vorm van termijnbepaling die niet heeft voldaan aan de vereisten van een overeenkomst voor de levering van werkzaamheden of diensten ( contratto per la prestazione d’ opera o professionale ) worden omgezet in arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd. De verloningsstructuur van een werknemer met contract van bepaalde duur van een innovatieve start -up moet een vaste component en een variabele component bevatten . Ten aanzien van de vaste component mag het bedrag niet lager zijn dan deze uiteengezet door de toepasselijke minima van de  collectieve arbeidsovereenkomsten. De variabele component moet worden gekoppeld aan de prestaties en de winstgevendheid van het bedrijf , de productiviteit van de werknemer of het personeel, of andere prestatieparameters of doelstellingen overeengekomen tussen de partijen , met inbegrip van toekenning van aandelenopties voor de aankoop van aandelen van de vennootschap .

Fiscale stimuli: de  Start-Up Verordening introduceert fiscale stimuli voor zakelijke en particuliere investeringen in innovatieve start -ups voor de jaren 2013 , 2014 en 2015 . In het bijzonder , ( i ) in de personenbelasting van belastingplichtigen die direct of indirect te investeren in innovatieve start-ups via collectieve beleggingsinstellingen ( organismi di Investimento Collettivo ) die gespecialiseerd zijn in investeringen in innovatieve start -ups , kunnen  zij profiteren van een belastingkrediet ( detrazione ) gelijk aan 19 procent van het geïnvesteerde tot een maximum van € 500.000 en ( ii )in  de vennootschapsbelasting van de belastingplichtige die direct of indirect beleggen via beleggingsfondsen ( organismi di Investimento Collettivo ) of andere bedrijven , die gespecialiseerd zijn in investeringen in innovatieve start -ups , kunnen baat hebben bij een belastingvermindering ( deduzione ) gelijk  aan 20 procent van het kapitaal dat in het aandelenkapitaal van de innovatieve start  ups geïnvesteerd wordt  , tot een maximum van € 1.800.000 . De fiscale stimuli worden toegekend op voorwaarde dat de belegger een bedrag aanhoudt dat ten minste gelijk is aan de fiscale stimulans in het innovatieve start -up gedurende ten minste twee jaar . Fiscale stimuli zijn groter als de investering betrekking heeft op start-ups met een maatschappelijk doel of activiteit in de energiesector . Bovendien kunnen , innovatieve start – ups en gecertificeerd incubators, onder bepaalde voorwaarden van de Start-Up verordening, profiteren van een belastingsvermindering gelijk aan 35 procent van de kosten voor het inhuren van hooggekwalificeerd personeel met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd , tot een maximum van € 200.000.

PHD-Consulting-jan. 2014

REFERENTIE

Publication of the Start-Up Regulation on the Italian Official Gazette (Gazzetta Ufficiale) occurred on December 18, 2012. The Start-Up Regulation entered into force on December 19, 2012.

 

Advertentie

Auteur: legaladvicehelp.me

legal advice, business consulting, startup legal advice,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s