legaladvicehelp.me

PHD-Consulting: juridisch advies voor startup, KMO en zelfstandige


Een reactie plaatsen

BTW: Plaats van de dienst voor elektronische diensten, aan niet btw-belastingplichtigen

BTW: Plaats van de dienst voor elektronische diensten, aan niet btw-belastingplichtigen – MOSS–1 januari 2015

http://financien.belgium.be/nl/binaries/electronic-services-en_tcm306-256152.pdf ( English version)


U bent binnen de Europese Unie gevestigd en u levert elektronische diensten, telecommunicatiediensten aan consumenten:
• in andere lidstaten van de Europese Unie
• deze consumenten zijn:
◦ ofwel niet btw-belastingplichtig particulieren
◦ ofwel niet btw-belastingplichtige en niet voor de btw geïdentificeerde rechtspersonen (bijvoorbeeld publieke organismen, gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten, …)?

Dan veranderen vanaf 1 januari 2015 voor u de btw-regels inzake plaatsbepaling op dit vlak ingrijpend.

Belgische ondernemingen in deze situatie zullen via de mini eenlocket systeem – Mini One Stop Shop (MOSS) hun formaliteiten kunnen vervullen.


Wat verandert er?
Momenteel bent u als zakelijk dienstverlener btw verschuldigd in het land waar u gevestigd bent.
Vanaf 1 januari 2015 geldt echter het land van de afnemer als plaats voor btw-plicht.

Voor wie verandert er iets?
Voorbeelden van zakelijk dienstverleners waarvoor deze wijzigingen gevolgen hebben:
aanbieders van elektronische diensten, zoals softwaredownloads, cloud computing en contentdiensten
• aanbieders van telecommunicatiediensten, zoals telefoon en sms

1. Welke diensten?

Elektronische diensten: diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Worden bijvoorbeeld bedoeld: online-verkeersinformatie en –weerberichten, abonnering op onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines, onlinespelen, …

Telecommunicatiediensten: diensten die betrekking hebben op de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden en geluiden of informatie van allerlei aard, via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen, daaronder begrepen de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Worden onder andere bedoeld: diensten m.b.t. telefonie, toegang tot internet, voicemail, …


2. Hoe veranderen de plaatsbepalingsregels? 


Tot en met 31 december 2014:
• indien de verrichter en afnemer van de diensten zijn gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie: de plaats van de dienst is de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd

• indien de verrichter gevestigd is in de Europese Unie en de afnemer van de dienst buiten de Europese Unie gevestigd is: de plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd

• indien de verrichter gevestigd is buiten de Europese Unie en de afnemer gevestigd is in de Europese Unie: de plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd (het systeem van mini loket (VOES – Vat on e-services) bestaat reeds voor wat elektronische diensten betreft)

3. 
Vanaf 1 januari 2015:

De plaats van elektronische diensten,
telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten verstrekt aan niet btw-belastingplichtigen zal de plaats zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is ongeacht de plaats van vestiging van de verrichter.

Voorbeeld: Een Belgische onderneming verstrekt aan een in Duitsland gevestigde particuliere klant een elektronische dienst in de vorm van het downloaden van een formulier. Tot en met 31 december 2014, is deze handeling onderworpen aan Belgische btw. Vanaf 1 januari 2015, zal deze handeling onderworpen zijn aan Duitse btw.

Opgelet:
U moet kiezen voor één van de volgende mogelijkheden:
OFWEL registratie in MOSS België en aangifte in België van alle belastbare handelingen in andere lidstaten waar u niet gevestigd bent. De belastbare handelingen die u in België verricht, geeft u aan via uw gewone btw-aangifte (Intervat).
OFWEL registratie als btw-plichtige in elke lidstaat waar een afnemer gevestigd is

4. Wanneer?

Sinds 1 juni 2014: toegang voor de btw-plichtigen tot de testomgeving (acceptance) van de MOSS registratie- en aangiftemodule in het Intervat portaal

1 oktober 2014: officiële opening van de MOSS registratiemodule – mogelijkheid tot registratie
1 januari 2015: de wetswijzing wordt van kracht
1 april 2015: eerste indiening van de aangiften en eerste betalingen voor het eerste kwartaal van 2015 (uiterste indieningsdatum 20 april 2015)

5. Welke voordelen biedt MOSS?De MOSS regeling is een administratieve vereenvoudiging voor u. U vermijdt zo in elke lidstaat waar u de vermelde handelingen heeft verricht, te moeten registreren en aangiften te moeten indienen.

Dat betekent dat:
• u zich één maal registreert in de regeling en
• u maar één enkele aangifte en betaling per kwartaal moet doen over het geheel van de uitgevoerde handelingen voor alle lidstaten waar u niet gevestigd bent.

Per kwartaal krijgt u van de administratie een rekeninguittreksel voor elke verandering van uw situatie (ontvangst van een betaling, herinnering voor niet-indiening, verzending van betalingen aan de lidstaten …) Met die rekeninguittreksels zal u op elk moment uw stand van zaken en de uit te voeren acties kennen.
6. Hoe moet de Belgische onderneming de buitenlandse btw op deze diensten aangeven?Vanaf 1 januari 2015 moet de Belgische onderneming in principe in elke lidstaat waar ze de diensten verricht een btw-aangifte per lidstaat indienen en er de verschuldigde btw betalen. Om te voorkomen dat u zich in elk EU-land waar u uw diensten aanbiedt, moet registreren voor btw-doeleinden, wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk al uw btw-verplichtingen te voldoen vanuit uw eigen lidstaat via MOSS.
.
Via MOSS kan de Belgische onderneming alle formaliteiten voor alle verrichte diensten in één keer en alleen in België voldoen:
de registratie in het systeem gebeurt in België op elektronische wijze (lidstaat van vestiging)
• één enkele elektronische aangifte die per lidstaat het gerealiseerde omzetcijfer en de verschuldigde btw omvat wordt trimestrieel in België ingediend
• één enkele betaling die het totaal van de verschuldigde btw in de verschillende betrokken lidstaten omvat met een verwijzing naar de betrokken aangifte wordt in België verricht. De bedragen worden vervolgens door de Belgische fiscale administratie overgemaakt aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten.
In de andere lidstaten van de Europese Unie zal een vergelijkbaar systeem in werking treden. 7. Voor welke gevallen geldt MOSS niet?

U kunt MOSS niet gebruiken voor de diensten die u verricht:
• aan afnemers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie (na 1 januari 2015 blijft de plaats van de dienst het land waar de afnemer gevestigd is)
• aan Belgische afnemers (op te nemen in uw gewone periodieke btw-aangifte)
• in lidstaten waar u beschikt over een vaste inrichting

8. Wat als ik deze diensten verricht aan professionele afnemers die btw-plichtig zijn?


Als u deze diensten verricht aan btw-plichtige afnemers binnen de Europese Unie, dan is de plaats van de handeling ook na 1 januari 2015 nog altijd de lidstaat waar de afnemer gevestigd is. De btw moet dus ook in die lidstaat voldaan worden.
Als u deze diensten verricht aan professionele afnemers buiten de Europese Unie, dan is ook na 1 januari 2015 de plaats van de handeling het land waar de afnemer gevestigd is. Info: Voor algemene vragen: Contactcenter van de FOD Financiën:
http://financien.belgium.be/nl/Contact/

Voor specifieke vragen over MOSS: moss@minfin.fed.be

Advertentie